ជីវិតរស់នៅឯករាជ្យ មិនមានន័យថា ជនពិការត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯង ឬរស់នៅតែម្នាក់ឯងនោះទេ ។ ជាការពិត, ការរស់នៅឯករាជ្យមានន័យថាជនពិការត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើស, ការសម្រេចចិត្ត ព្រមទាំងធ្វើការទទួលខុសត្រូវលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់ពួកគេ ។

What is an Independent Living Center?

An independent living center is a consumer controlled, community based, cross disability, nonresidential private nonprofit agency that is designed and operated within a local community by individuals with disabilities. Independent living services maximize the ability to live independently in the environment of their own choosing. They are run by people with disabilities who themselves have been successful in establishing independent lives.  These people have both training and the personal experience to know exactly what is needed to live independently.  And, they have a deep commitment to assisting other disabled people in becoming more independent.